Miracles in Contact

Platform voor Een cursus in wonderen

cursusboekwebheader copy trans

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel, kantoor Almere: 41106090; Fiscaal nummer: 8017 44 404
Bezoekadres: Eemstraat 14-b, 3742 CA Baarn, tel. 035 - 888 30 73
Bankgegevens: Stichting Miracles in Contact te Baarn NL22INGB0006560510

 

 

De doelstellingen van de stichting zoals verwoord in de statuten

Het uitdragen van de boodschap van het boek Een cursus in wonderen, zijnde de Nederlandse vertaling van A Course in Miracles. Centraal hierin staat de boodschap dat de kern van ons wezen liefde is en dat het herkennen hiervan gaat via de weg van vergeving en het loslaten van angst.
Een contact- en informatiepunt zijn over de Cursus voor personen en groepen.
Het doorgeven van activiteiten op dit gebied.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
1 – het werk van de stichting
MIC organiseert ontmoetingsdagen in den lande.
Tijdens deze bijeenkomsten worden lezingen en workshops gehouden. Ook is er een informatiepunt, waar allerlei informatie kan worden gegeven aan belangstellenden, zowel persoonlijk als middels boeken en folders. Tevens geeft ze een kwartaalblad uit, dat aan donateurs wordt toegezonden. Informatie wordt ook middels digitale nieuwsbrieven verzonden en via Facebook bekend gemaakt.
2 – de manier waarop de instelling geld werft
MIC ontvangt donaties.
3 – het beheer van het vermogen van de instelling
Het vermogen van MIC wordt beheerd door het bestuur.
4 – de besteding van het vermogen van de instelling
Het vermogen wordt onder andere besteed aan publicaties, die ten dienste staan van haar donateurs. Het vermogen dient tevens ter dekking van negatieve exploitatiekosten.

 

Jaarverslag & activiteiten die de stichting heeft ontplooid in het jaar 2018

Bestuurssamenstelling- Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit::

Ad de Regt voorzitter
Wiebe Heitman penningmeester
Ernestine Martens secretaris
Maaike Plugge lid
Anne-Joke Vellinga lid
Mieke Scheffers lid

Op 31 december 2018 bestond het bestuur uit:

Ad de Regt voorzitter
Wiebe Heitman penningmeester
Ernestine Martens secretaris
Anne-Joke Vellinga
lid Mieke Scheffers lid

Ontmoetingszondagen

In 2018 werden 9 ontmoetingszondagen georganiseerd die plaatsvonden in de Arena van het Nieuwe Eemland in Amersfoort. Op de ontmoetingszondag in mei hebben wij ons 25-jarig jubileum gevierd in de Zonheuvel in Doorn.
Op 7 januari ging Willem Glaudemans met ons in gesprek over schepping. De titel van zijn workshop was Wij zijn medescheppers met God. De Cursus maakt onderscheid tussen ‘maken’ en ‘scheppen’. Een maaksel komt voort uit identificatie met angst en is niet blijvend, een schepping vanuit liefde is eeuwig. Scheppen gaat niet over het resultaat, het gaat niet over prestatie, het gaat over creatie, stromen, en dan is scheppen vreugde. Na afloop was er een drankje en een hapje ter ere van het nieuwe jaar.
Op 4 februari was het podium voor Jan-Willem van Aalst met een workshop getiteld: Wat is waardevol? Jan-Willem begint met een hilarisch filmpje, waarin iemand door zonder aanwijsbare reden aanstekelijk te gaan lachen de in zichzelf gekeerde reizigers van een volle coupé in een metro aan het schaterlachen krijgt. Een prachtig voorbeeld van hoe we vergaten te lachen om het nietig dwaas idee, waardoor we in de afscheiding blijven. De schaterlachende mensen waren duidelijk één in hun plezier.
Op 4 maart gaf Koos Janson zijn jaarlijkse lezing voor MIC: Eerlijk omgaan met emoties. Gevoelens hebben alles te maken met hoe we een situatie zien. Wat we meemaken is onze eigen keuze. Een, zoals ieder jaar, buitengewoon inspirerende en behulpzame interactieve lezing.
Op 1 april ontmoetten we elkaar in geleide kringgesprekken rondom het thema: Pasen, de werkelijke betekenis van de kruisiging en de opstanding. De opkomst was niet groot, maar daarom waren de gesprekken niet minder inspirerend.
Op 3 juni bracht Els Thissen het onderwerp ziekte en genezing ter sprake. Ziekte is dat je vergeten bent wie of wat je bent. Als de Cursus spreekt over ziekte dan gaat het niet over fysieke ziekte. De remedie is verbinding, openstaan voor het besef dat je heel, onaangetast en één bent en dat altijd bent geweest. En, zoals altijd, behandelde Els problemen van aanwezigen met behulp van ‘opstellingen’, wat voor iedereen verhelderend was.
Op 2 september was Diederik Wolsak weer in Nederland en vroeg ons: Ben je klaar voor een gelukkige kindertijd? De basis was een citaat uit het Tekstboek van de Cursus waarin staat dat we telkens het ene ogenblik herleven waarop verschrikking de plaats van liefde innam. Hoe stoppen we dit herbeleven? Door het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor mijn gedachten. We kunnen ervoor kiezen anders te kijken. Een gelukkige kindertijd is onze keuze!
Op 7 oktober zijn Maaike, Neda en Redmar van de jongerengroep er weer om ons te inspireren. Ze gaan praten over verander je gedachte, verander je ervaring. Neda leidt de middag in en begint te zeggen dat ze de titel alle drie vergeten zijn, maar dat ze een stap terug doen en zich laten leiden door wat boven komt. En zo ontstaat er heel spontaan een prachtige bijeenkomst.
Op 4 november luisteren we naar Nicolien Gouwenberg die ons vraagt: Ooit een normaal mens ontmoet? De Cursus vertelt ons dat ziekte waanzin betekent, want alle ziekte is mentaal. We zijn allemaal in de war en we hebben allemaal therapie nodig. Met Jezus/de Heilige Geest als Therapeut kunnen we onze verwarde denkgeest laten genezen.
Op 2 december is er geen lezing maar geeft Willem Glaudemans een klankschalen concert. Klanken zijn trilling, wij zijn ook trilling op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Willem nodigt ons uit ons over te geven aan de klanken. Je kunt klanken niet tegenhouden. Een heel bijzondere middag…

De directie van het Eemland heeft ons laten weten dat MIC als huurder de plicht heeft te zorgen voor de aanwezigheid van een BHV’er (bedrijfshulpverlener) met een geldig EHBO diploma tijdens de zondagen. Het blijkt dat we twee zondagvrijwilligers hebben die BHV’er zijn (geweest) en die bereid zijn hun EBHO diploma up-to-date te houden.

Jubileumviering 25 jaar MIC

Op 1 april 1993 is de stichting Miracles in Contact (MIC) opgericht. Het doel was om mensen die interesse hebben in Een cursus in wonderen met elkaar in contact te brengen en elkaar te inspireren bij de bestudering ervan. De Nederlandse vertaling van de Cursus bestond nog niet. Die verscheen pas in november van het jaar 1999. Vanaf het begin waren er maandelijkse ontmoetingszondagen, verscheen 4 x per jaar een papieren Nieuwsbrief en werden Cursusleraren uitgenodigd om lezingen te geven. Die laatste soms uit het buitenland want in Nederland was het aanbod nog beperkt.
In de 25 jaar van haar bestaan is MIC trouw gebleven aan het oorspronkelijke doel, al is de papieren nieuwsbrief een professioneel Magazine in full colour geworden met leerzame artikelen en verslagen van lezers over hun ervaringen met het in praktijk brengen van de Cursus. Inmiddels verschijnt er maandelijks ook een gratis digitale nieuwsbrief met informatie over wat er op Cursus gebied plaatsvindt in Nederland. Het bezoekersaantal op de ontmoetingszondagen is gegroeid naar een gemiddelde van 100 bezoekers per zondag.
Dit zilveren jubileum van MIC is uitbundig gevierd op 6 mei op landgoed Zonheuvel in Doorn. Het was in alle opzichten een stralende dag. Zo’n 170 Cursus studenten waren naar Doorn gekomen voor het feest. Willem Glaudemans, secretaris gedurende de 1e tien jaar, herinnerde aan de oprichting en las een mail voor van Judy Skutch van de Foundation for Inner Peace – uitgever van A Course in Miracles in Amerika vanaf het eerste uur – die ons gelukwenste met onze 25 jaar. Judy (87) is de enige van het viertal dat bij de geboorte van de Cursus betrokken was, die nog in leven is. Vervolgens hield Bob Hermans (één van de vertalers van de Cursus) een geestige lezing, waaruit maar weer bleek dat er veel te lachen valt met de Cursus. Vervolgens was er een smakelijke en overvloedige lunch die we veelal buiten op de terrassen van Zonheuvel konden nuttigen. ’s Middags werden de deelnemers in vier groepen verdeeld. Er waren gelijktijdig vier korte workshops, een met zang, een met verstillende klank, een waar de deelnemers in beweging kwamen en een waar rustig kon worden geluisterd naar een verhalenverteller. Tijdens de zangworkshop leerden we een jubileumlied dat aan het eind van de workshopsessies gezamenlijk werd gezongen. Daarna was er nog een drankje. Rond 6 uur was het feest voorbij. Iedereen kreeg bij het verlaten van het pand een MIC boekenlegger mee als herinnering.

MIC Magazine

Er verschenen weer vier goed verzorgde Magazines in 2018 met als thema’s: ‘Licht’, ‘De Droom’, ‘Jij bent Liefde’ en ‘Vertrouwen’. De oplage is onveranderd 1500 exemplaren.

Website en digitale nieuwsbrief

De nieuwe privacy wetgeving maakte het noodzakelijk dat alle ontvangers van de digitale NB zich opnieuw moesten aanmelden via de website. Ook zijn wij overgegaan op een ander systeem (Aweber) waardoor de verzending makkelijker en sneller is. Ondanks het feit dat wij dit hebben aangekondigd halveerde het aantal ontvangers. Geleidelijk groeit het aantal weer.
Voor de ‘Vraag en antwoord’ service zijn nog ongeveer 40 vragen bij vertalers en er moeten nog een kleine 200 vragen worden geredigeerd. Van het totaal van 1386 vragen is dit geen geringe prestatie.

Vrijwilligers

Het jaar 2018 is weer zeer succesvol verlopen dankzij de inzet van al onze vrijwilligers. Vooral de organisatie van het jubileum vroeg extra tijd en aandacht van velen. Dank aan alle

 

De resultaten van de stichting per 31-12-2018 en de balans over het jaar 2018: 

  Stichting MIC Baten en Lasten 2018 002

 

 Stichting MIC Balans 2018 002

 

Banner Doorn

MM2 2019 cover

Webwinkel

banner vraag antwoord

Gratis MIC Nieuwsbrief

ANBI web blauw

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina 

Wie is online

Vandaag 14

Gisteren 151

Momenteel zijn er 34 bezoekers online